Đốt cháy hoàn toàn 1,5m3 khí CH4 biết rằng 1m3 khí này chứa 3% tạp chất không cháy. Tính thể tích không khí cần đốt cháy hết 1,5m3 trên.

Question

Đốt cháy hoàn toàn 1,5m3 khí CH4 biết rằng 1m3 khí này chứa 3% tạp chất không cháy.
Tính thể tích không khí cần đốt cháy hết 1,5m3 trên.

in progress 0
Ariana 1 tuần 2021-11-29T18:03:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-29T18:04:42+00:00

  đổi $1,5m³=1500l$

  ⇒vì 1m³ khí này chứa $3\%$ tạp chất không cháy. $⇒ 1,5m³$ có $4,5\%$

  $⇒V_{CH_{4}}=1500.(100\%-4,5\%)=1432,5l$

  $pthh :$

  $CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O$

  Vì tỷ lệ thể tích cũng là tỷ lệ về số mol 

  $⇒V_{O_{2}}=2.V_{CH_{4}}=2.1432,5=2865(l)$

  $⇒V_{kk}=5.V_{O_{2}}=5.2865=14325(l)$

  0
  2021-11-29T18:05:36+00:00

  1,5 m3= 1500 dm3= 1500 l 

  1m3 có 3% tạp chất nên 1,5 m3 có 4,5% tạp chất 

  => 1500l có 1500.(100-4,5)%= 1432,5l CH4 

  CH4+ 2O2 -> CO2+ 2H2O 

  => 1432,5l CH4 cần 1432,5.2= 2865l O2 

  %O2= 20%

  => V kk= 2865.5= 14325 l

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )