Đốt cháy hoàn toàn 1 ankan rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng nước vôi trong dư thu được 30 gam kết tủa trắng đồng thời khối lượng bình đựng nước vôi

Question

Đốt cháy hoàn toàn 1 ankan rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng nước vôi trong dư thu được 30 gam kết tủa trắng đồng thời khối lượng bình đựng nước vôi trong tăng thêm 20,4 gam , xác định công thức phân tử của ankan?

in progress 0
aihong 4 giờ 2021-10-24T01:09:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:11:31+00:00

  Đốt cháy ankan ta thu được sản phẩm là CO2 và H20

  Khi cho vào Ca(OH)2 thì chỉ có CO2 pứ

  nCaCO3=30/ 100=0,3 Mol

  PTHH: CO2+Ca(OH)2–>CaCO3+H20

              0,3                       0,3

  nCO2=nCaCO3=0,3 mol

  Khối lượng bình tăng=mCO2+mH20

            20,4        =0,3. 44+nH20. 18

  –>nH20=0,4 mol

  nAnkan=nH20-nCO2=0,4-0,3=0,1 mol

  Số C trong ankan=nC/ nAnkan=0,3/ 0,1=3

  –>Ankan đó là C3H8

   

  0
  2021-10-24T01:11:36+00:00

  Bảo toàn C: $n_{CO_2}= n_{CaCO3\downarrow}= 0,3 mol$

  => $m_{CO_2}= 0,3.44= 13,2g$

  $\Delta m_b= m_{CO_2}+ m_{H_2O}$

  => $m_{H_2O}= 20,4-13,2= 7,2g$

  => $n_{H_2O}= 0,4 mol$ 

  Bảo toàn C, H: 

  $n_{C_nH_{2n+2}}= n_{0,3}{n}= \frac{0,4}{n+1}$

  $\Leftrightarrow n=3$ 

  Vậy ankan là $C_3H_8$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )