Đốt cháy hoàn toàn 1 video cacbon A thu được 26,4g khí cacbon đioxxxit và 7,2g nước. Biết phân tử khối A là 40. Xác định CTPT của A

Question

Đốt cháy hoàn toàn 1 video cacbon A thu được 26,4g khí cacbon đioxxxit và 7,2g nước. Biết phân tử khối A là 40. Xác định CTPT của A

in progress 0
Lyla 7 ngày 2021-12-04T06:02:44+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:04:12+00:00

  nCO2= 0,6 mol = nC

  nH2O= 0,4 mol => nH= 2nH2O= 0,8 mol

  nC: nH= 0,6: 0,8= 3:4 

  => CTĐGN (C3H4)n 

  M=40 => n=1

  Vậy CTPT của A là C3H4.

  0
  2021-12-04T06:04:42+00:00

  $\text{Gọi công thức là }C_xH_y$

  $n_{CO_2}=\frac{26,4}{44}=0,6 (mol)$

  $⇒n_C=n_{CO_2}=0,6 (mol)$

  $n_{H_2O}=\frac{7,2}{18}=0,4 (mol)$

  $⇒n_H=2n_{H_2O}=0,8 (mol)$

  $⇒x : y=0,6 : 0,8=3:4$

  $⇒\text{Công thức đơn giản nhất}$

  $\text{là: }C_3H_4$

  $⇒\text{Công thức nguyên là: }(C_3H_4)_n$

  $\text{Vì }M_A=40$

  $⇒M_{(C_3H_4)_n}=40$

  $⇔40n=40$

  $⇔n=1$

  $\text{Vậy CTPT là }C_3H_4$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )