Đốt cháy hoàn toàn `12,36` gam amino axit `X` có công thức dạng `H_2NC_xH_y(COOH)_t` , thu được `a` mol `CO_2` và `b` mol `H_2O` `(b > a)`. Mặt khác,

Question

Đốt cháy hoàn toàn `12,36` gam amino axit `X` có công thức dạng
`H_2NC_xH_y(COOH)_t` , thu được `a` mol `CO_2` và `b` mol `H_2O` `(b > a)`. Mặt khác, cho `0,2` mol `X` vào `1` lít dung dịch hỗn hợp `KOH` `0,4` M và `NaOH` `0,3`M, thu được dung dịch Y. Thêm dung dịch `HCl` dư vào Y, thu được dung dịch chứa `75,25` gam muối. Giá trị của `b` là
A. 0,54 B. 0,42 C. 0,48 D. 0,30
—Trình bày chi tiết hộ em ạ. Em cảm ơn—

in progress 0
Melanie 1 tháng 2021-08-05T16:25:38+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:27:18+00:00

  Đáp án: $A$

  Giải thích các bước giải:

  $n_{KOH}=0,4(mol)$

  $n_{NaOH}=0,3(mol)$

  Giả sử $Y$ chứa aminoaxit và 2 bazơ.

  $n_{KCl}=n_{NaOH}=0,4(mol)$

  $n_{NaCl}=n_{NaOH}=0,3(mol)$

  $n_{\text{muối hữu cơ}}=n_X=0,2(mol)$

  $\to M_{\text{muối hữu cơ}}=\dfrac{75,25-0,4.74,5-0,3.58,5}{0,2}=139,5$

  Muối có CTTQ: $ClNH_3C_mH_nO_p$

  $\to 12m+n+16p=139,5-35,5-17=87$

  Ta có: $p\quad\vdots\quad 2$, $m>2n$

  $\to m=4; n=7; p=2$

  Vậy $Y$: $NH_2C_3H_6COOH$

  $\to b=\dfrac{9}{2}n_Y=\dfrac{9}{2}.\dfrac{12,36}{16+12.3+6+45}=0,54(mol)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )