đốt cháy hoàn toàn 2,46 gam chất hữu cơ A rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình 1 đựng axit sunfuric đặc và bình 2 đựng nước vôi trong dư thấy thoát ra 224ml

Question

đốt cháy hoàn toàn 2,46 gam chất hữu cơ A rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình 1 đựng axit sunfuric đặc và bình 2 đựng nước vôi trong dư thấy thoát ra 224ml N2 (đktc) và khối lượng bình tăng 0,9 gam và khối lượng bình 2 tăng 5,28 gam.
a. tìm CTN của A
b. tìm CTPT của A biết dA/kk=4,242

in progress 0
Vivian 5 ngày 2021-12-04T07:37:28+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:38:44+00:00

  Đáp án:

   a) (C6H5O2N)n

  b) C6H5O2N

  Giải thích các bước giải:

   A + O2 —> CO2 + H2O + N2

  m bình 1 tăng=mH2O=0,9 gam -> nH2O=0,9/18=0,05 mol

  m bình 2 tăng =mCO2=5,28 gam -> nCO2=5,28/44=0,12 mol

  nN2=0,224/22,4=0,01 mol

  – > 2,46 gam A chứa 0,12 mol C; 0,1 mol H; 0,02 mol N và O

  -> mO=2,46-0,12.12-0,1.1-0,02.14=0,64 gam -> nO=0,64/16=0,04 mol

  -> C:H:O:N=0,12:0,1:0,04:0,02=6:5:2:1

  -> A có dạng (C6H5O2N)n

  MA=4,242.M kk=4,242.29=123 -> 123n=123 -> n=1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )