Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam khí butan rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(Oh)2 dư. Sau pu hoàn toàn thu đc a gam kết tủa. Viết pt hh xảy ra

Question

Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam khí butan rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(Oh)2 dư. Sau pu hoàn toàn thu đc a gam kết tủa. Viết pt hh xảy ra và tính giá trị a

in progress 0
Anna 3 ngày 2021-12-07T22:28:56+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:30:01+00:00

  Đáp án:

   a=20 gam

  Giải thích các bước giải:

   nC4H10=2,9/(12.4+10)=0,05 mol

  C4H10 + 6,5O2 –> 4CO2 + 5H2O

  Ta có: nCO2=4nC4H10=0,2 mol

  CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O

  -> nCaCO3=nCO2=0,2 mol -> mCaCO3=0,2.100=20 gam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )