Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lit (đkc) hỗn hợp Y gồm metan và propan người ta thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) Xác định % khối lượng và % thể tích của từng

Question

Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lit (đkc) hỗn hợp Y gồm metan và propan người ta thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) Xác định % khối lượng và % thể tích của từng chất trong hỗn hợp ankan. Giúp em em cần gấp ạ :))

in progress 0
Sadie 6 ngày 2021-12-04T05:39:28+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:41:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ch4( a mol), C3H8(b mol)

  ⇒ a+ b = 0,15 mol (1)

  CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O

   a                           a

  C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

  b                        3b

  ⇒ a + 3b= 0,25 (2)

  Từ (1), (2) ⇒ a= 0,1 b= 0,05

  ⇒ %VCH4 = 66,67%, % VC3H8= 33,33%

  % mCH4 = 42,1% %mC3H8= 57,9%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )