Đốt cháy hoàn toàn 3,4gam kim loại nhôm cần V lít khí O2 (ở đktc) thu được a gam nhôm oxit Al2O3 a,Tính V khí O2 đã dùng b,Tính khối lượng Al2O3 thu đ

Question

Đốt cháy hoàn toàn 3,4gam kim loại nhôm cần V lít khí O2 (ở đktc) thu được a gam nhôm oxit Al2O3
a,Tính V khí O2 đã dùng
b,Tính khối lượng Al2O3 thu được sau phản ứng

in progress 0
Faith 1 năm 2021-10-09T03:22:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T03:24:14+00:00

  $n_{Al}=3,4/27=0,126mol$

  $PTHH :$

  $4Al+3O_2\overset{t^o}\to 2Al_2O_3$

  a/Theo pt :

  $n_{O_2}=3/4.n_{Al}=3/4.0,126=0,0945mol$

  $⇒V_{O_2}=0,0945.22,4=2,1168l$

  b/Theo pt :

  $n_{Al_2O_3}=1/2.n_{Al}=1/2.0,126=0,063mol$

  $⇒m_{Al_2O_3}=0,063.102=6,426g$

   

  0
  2021-10-09T03:24:22+00:00

  Đáp án:

   a.3.584

  b.61.2

  Giải thích các bước giải:

   4Al+3O2->2Al2O3

  nAl=3.4:27=0.12g

  theo pt: nO2=3/4nAl=>nO2=0.12×4/3=0.16(mol)

  =>VO2=0.16×22.4=3.584(l)

  theo pt:nAl2O3=1/2nAl=0.12:2=0.6(mol)

  =>mAl2O3=0.6×102=61.2(g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )