đốt cháy hoàn toàn 3g hợp chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 8.8g CO2 và 5.4g nước.xđ ctpt A viết tỉ khối hơi của A so với khí metan là 1.875

Question

đốt cháy hoàn toàn 3g hợp chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 8.8g CO2 và 5.4g nước.xđ ctpt A viết tỉ khối hơi của A so với khí metan là 1.875

in progress 0
Cora 4 tháng 2021-08-11T10:23:07+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:24:12+00:00

  Đáp án:

   $C_2H_6$

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {n_{C{O_2}}} = \dfrac{{8,8}}{{44}} = 0,2mol\\
  {n_{{H_2}O}} = \dfrac{{5,4}}{{18}} = 0,3mol\\
  {n_C} = {n_{C{O_2}}} = 0,2mol\\
  {n_H} = 2{n_{{H_2}O}} = 0,6\,mol\\
  {m_C} + {m_H} = 0,2 \times 12 + 0,6 = 3g\\
   \Rightarrow\text{ A chỉ gồm C và H } \\
  {n_C}:{n_H} = 0,2:0,6 = 1:3\\
   \Rightarrow CTDGN:C{H_3}\\
  {M_A} = 1,875 \times 16 = 30g/mol\\
   \Rightarrow 15n = 30 \Rightarrow n = 2\\
  CTPT:{C_2}{H_6}
  \end{array}\)

  0
  2021-08-11T10:25:00+00:00

  Đáp án:

  $C_2H_6$

  Giải thích các bước giải:

  – Bảo toàn nguyên tố $C:$

  $n_C =n_{CO_2}=\dfrac{8,8}{44}=0,2\,\rm mol$

  $\to m_C = 0,2.12 = 2,4\,\rm g$

  – Bảo toàn nguyên tố $H:$

  $n_H = 2n_{H_2O}= 2\cdot\dfrac{5,4}{18}=0,6\,\rm mol$

  $\to m_H = 0,6.1 = 0,6\,\rm g$

  Ta có: $m_C + m_H = 2,4 + 0,6 = 3 = m_A$

  $\to A$ chỉ có $C$ và $H$

  Gọi $C_xH_y$ là $CTĐGN$ của $A$

  Ta có:

  $\quad x: y = n_C:n_H$

  $\to x:y = 0,2:0,6$

  $\to x:y = 1:3$

  $\to CTĐGN$ của $A$ là $CH_3$

  $\to CTHH$ của $A$ có dạng $(CH_3)_n$

  Ta lại có:

  $\quad d_{A/CH_4}=1,875$

  $\to M_A = 1,875.16$

  $\to (12 + 3.1).n = 30$

  $\to 15n = 30$

  $\to n = 2$

  Vậy $A$ là $C_2H_6$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )