Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít (đktc) chất hữu cơ A,toàn bộ sản phẩm cháy thu được cho vào bình đựng dd nước vôi trong dư.Sau TN, lọc được 60g kết tủa và

Question

Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít (đktc) chất hữu cơ A,toàn bộ sản phẩm cháy thu được cho vào bình đựng dd nước vôi trong dư.Sau TN, lọc được 60g kết tủa và dd còn lại có khối lượng giảm 19,2g.Tỷ khối A đối với Hidro là 30.Xác định CTPT A.

in progress 0
Kaylee 3 tuần 2021-08-23T06:02:18+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:03:18+00:00

  Đáp án:

  \(C_3H_8O\)

  Giải thích các bước giải:

   Sơ đồ phản ứng:

  \(A + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}C{O_2} + {H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_A} = \frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2{\text{ mol}}\)

  Dẫn sản phẩm cháy qua nước vôi trong 

  \(Ca{(OH)_2} + C{O_2}\xrightarrow{{}}CaC{O_3} + {H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{CaC{O_3}}} = \frac{{60}}{{100}} = 0,6{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{C{O_2}}}\)

  \( \to {n_{C{O_2}}} = {n_C} = 0,6{\text{ mol}} \to {{\text{C}}_A} = \frac{{0,6}}{{0,2}} = 3\)

  Ta có:

  \({m_{dd{\text{ giảm}}}} = {m_{CaC{O_3}}} – {m_{C{O_2}}} – {m_{{H_2}O}} = 19,2{\text{ gam}}\)

  \( \to 60 – 0,6.44 – {m_{{H_2}O}} = 19,2{\text{ gam}}\)

  \( \to {m_{{H_2}O}} = 14,4{\text{ gam}}\)

  \( \to {n_{{H_2}O}} = \frac{{14,4}}{{18}} = 0,8{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_H} = 2{n_{{H_3}O}} = 1,6{\text{ mol}}\)

  \( \to {H_A} = \frac{{1,6}}{{0,2}} = 8\)

  Vậy \(A\) có dạng \(C_3H_8O_x\)

  \( \to {M_A} = 12.3 + 8.1 + 16x = 30{M_{{H_2}}} = 30.2 = 60\)

  \( \to x=1\)

  Vậy \(A\) là \(C_3H_8O\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )