.Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí etilen (đktc) a) Viết phương trình hóa học xảy ra ? b) Tính thể tích oxi và thể tích không khí cần dùng ( biết oxi c

Question

.Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí etilen (đktc)
a) Viết phương trình hóa học xảy ra ?
b) Tính thể tích oxi và thể tích không khí cần dùng ( biết oxi chiếm 20% thể tích không khí )
c) Dẫn sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư .Tính khối lượng kết tủa thu được

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-10-16T12:42:40+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:43:58+00:00

  Đáp án:

  $b,V_{kk}=67,2l.$

  $c,m_{CaCO_3}=40g.$

  Giải thích các bước giải:

  $a,PTPƯ:C_2H_4+3O_2\xrightarrow{t^o} 2CO_2+2H_2O$

  $b,n_{C_2H_4}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{O_2}=3n_{C_2H_4}=0,6mol.$

  $⇒V_{O_2}=0,6.22,4=13,44l.$

  $⇒V_{kk}=13,44.5=67,2l.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{CO_2}=2n_{CH_4}=0,4mol.$

  $c,PTPƯ:CO_2+Ca(OH)_2→CaCO_3↓+H_2O$

  $Theo$ $pt:$ $n_{CaCO_3}=n_{CO_2}=0,4mol.$

  $⇒m_{CaCO_3}=0,4.100=40g.$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-16T12:44:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) $C2H4+3O2-to->2CO2+2H2O$

  b(

  $nC2H4=4,48/22,4=0,2(mol)$

  $nO2=3nC2H4=0,6(mol)$

  $VO2=0,6.22,4=13,44(l)$

  =>$Vkk=13,44.5=67,2(l)$

  c)

  $CO2+Ca(OH)2–>CaCO3+H2O$

  $nCO2=2nC2H4=0,4(mol)$

  $nCaCO3=nCO2=0,4(mol)$

  =>$mCaCO3=0,4.100=40(g)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )