Đốt cháy hoàn toàn 4,52 gam hỗn hợp gồm một ancol X và một axit cacboxylic(Y) đều no đơn chức. Cho hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu đư

Question

Đốt cháy hoàn toàn 4,52 gam hỗn hợp gồm một ancol X và một axit cacboxylic(Y) đều no đơn chức. Cho hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 37,43 gam kết tủa, đồng thời khối lượng bình Ba(OH)2 tăng 12,68 gam
a Tìm CTPT và viết CTCT của X
b Cho 6,78 gam hỗn hợp trên tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,1M, phản ứng xong, cô cạn dung dịch thu được x gam chất rắn. Tìm x?

in progress 0
Lydia 2 tháng 2021-10-10T08:04:47+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T08:06:10+00:00

  Đáp án:

   a/

  Vậy CT ancol, axit là: $C_2H_6O; C_3H_6O_2$

  CTCT: $CH_3CH_2Oh; CH_3CH_2COOH$

  b/ 5,32g

  Giải thích các bước giải:

   Gọi công thức ancol và axit lần lượt là: $C_nH_{2n+2}O;C_mH_{2m}O_2$ với số mol lần lượt là a,b mol

  $C_nH_{2n+2}O+\dfrac{3n}{2}O_2\xrightarrow{t^o}nCO_2+(n+1)H_2O\\a\hspace{4,5cm}an\hspace{2cm}an+a\\C_mH_{2m}O_2+\dfrac{3m-2}{2}O_2\xrightarrow{t^o}mCO_2+mH_2O\\b\hspace{5,5cm}bm\hspace{1,5cm}bm$

  $CO_2+Ba(OH)_2\to BaCO_3+H_2O$

  $n_{CO_2}=n_↓=\dfrac{37,43}{197}=0,19\ mol$

  $m_{tăng}=m_{CO_2}+m_{H_2O}⇒n_{H_2O}=\dfrac{12,68-0,19.44}{18}=0,24\ mol$

  Thấy: $n_{ancol}=a= n_{H_2O}-n_{CO_2}=0,24-0,19=0,05\ mol$

  BT C, H, ta có:

  $n_C=n_{CO_2}=0,19; n_H=2.n_{H_2O}=0,48⇒m_C+m_H=2,76g\\⇒m_O=1,76g ⇒n_O=0,11\ mol$

  $⇔a+2b=0,11⇒0,05+2b=0,11 ⇒ b=0,03$

  Mặt khác: $n_{CO_2}=an+bm ⇔ 0,19 = 0,05n+0,03m ⇔ 19 = 5n+3m$

  Do n, m là các số nguyên dương ⇒ m=3; n=2

  a/ Vậy CT ancol, axit là: $C_2H_6O; C_3H_6O_2$

  CTCT: $CH_3CH_2Oh; CH_3CH_2COOH$

  b/ 4,52g hh có: 0,05 mol $C_2H_5OH$; 0,03 mol $C_2H_5COOH$

  ⇒ 6,78g hh có: 0,075 mol $C_2H_5OH$; 0,045 mol $C_2H_5COOH$

  $C_2H_5COOH+KOH\to C_2H_5COOK+H_2O\\0,045\hspace{2cm}0,045\hspace{2cm}0,045$

  $n_{KOH\ dư}=0,5-0,045=0,005\ mol$

  $⇒ x = 0,005. 56+ 0,045. 112=5,32g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )