Đốt cháy hoàn toàn 5,4g Al a. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành? b. Tính khối lượng KCLO3 cần đẻ đều chế lượng khí oxi cho phản ứng cháy đốt nhôm ở t

Question

Đốt cháy hoàn toàn 5,4g Al
a. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành?
b. Tính khối lượng KCLO3 cần đẻ đều chế lượng khí oxi cho phản ứng cháy đốt nhôm ở trên?

in progress 0
Samantha 1 tháng 2021-11-06T19:59:13+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T20:00:20+00:00

  4AL+3O2-> 2AL2O3

  0,2     0,15       0,1

  A/ nAl=5,4/27=0,2mol

  nAl2O3=(0,2*2)/4=0,1 mol

  mAl2O3-> 0,1*(27*2+16*3)=10,2g

  b/ 2KClO3-> 2KCl+3O2

  nKClO3= (0,15*2)/3=0,1mol

  mKClO3=0,1*(39+35,5+16*3)=122,6g

  0
  2021-11-06T20:01:06+00:00

  $n_{Al}=5,4/27=0,2mol$

  $4Al+3O_2\overset{t^o}{\longrightarrow}2Al_2O_3$

  $n_{O_2}=0,15mol$

  $a/$

  Theo pt:

  $n_{Al_2O_3}=1/2.n_{Al}=1/2.0,2=0,1mol$

  $b/$

  $2KClO_3\overset{t^o}{\longrightarrow}2KCl+3O_2$

  Theo pt :

  $n_{KClO_3}=2/3.n_{O_2}=0,1mol$

  $⇒m_{KClO_3}=0,1.122,5=12,25g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )