đốt cháy hoàn toàn 6 gam một este no đơn chức mạch hở X rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng nước côi trong thu được 10 gam kết tủa và dung dịch Y. Đun

Question

đốt cháy hoàn toàn 6 gam một este no đơn chức mạch hở X rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng nước côi trong thu được 10 gam kết tủa và dung dịch Y. Đun nóng dung dịch Y thu được 5 gam kết tủa nữa. Công thức phân tử của x là

in progress 0
Harper 3 tháng 2021-09-09T08:49:05+00:00 2 Answers 271 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T08:50:20+00:00

  Đáp án:

  $C_2H_4O_2$

  Giải thích các bước giải:

  $CO_2 + Ca(OH)_2 \to CaCO_3 + H_2O (1)$

  $2CO_2 + Ca(OH)_2 \to Ca(HCO_3)_2$

  $Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow{t^o} CaCO_3 + CO_2 + H_2O(2)$
  Ta có :

  $n_{CaCO_3(1)} = \dfrac{10}{100} = 0,1(mol)$
  $n_{CaCO_3(2)} = \dfrac{5}{100} = 0,05(mol)$

  Theo PTHH :

  $n_{CO_2} = n_{CaCO_3(1)} + 2n_{CaCO_3(2)} = 0,1 + 0,05.2 = 0,2(mol)$

  Gọi CTPT của este : $C_nH_{2n}O_2(n ≥ 2)$

  Bảo toàn nguyên tố với C :

  $n_{este} = \dfrac{n_{CO_2}}{n} = \dfrac{0,2}{n}(mol)$

  $\to M_{este} = 14n + 32 = \dfrac{m}{n} = \dfrac{6}{\dfrac{0,2}{n}} = 30n$

  $\to n = 2$

  Vậy CTPT của X : $C_2H_4O_2$

   

  0
  2021-09-09T08:50:40+00:00

  $n_{CaCO_3(1)}=\dfrac{10}{100}=0,1(mol)$

  $n_{CaCO_3(2)}=\dfrac{5}{100}=0,05(mol)=n_{Ca(HCO_3)_2}$

  Bảo toàn C:

  $n_{CO_2}=n_{CaCO_3}+2n_{Ca(HCO_3)_2}=0,2(mol)$

  Este no đơn chức: $C_nH_{2n}O_2$

  Bảo toàn C:

  $n.n_X=n_{CO_2}$

  $\Rightarrow n_X=\dfrac{0,2}{n}$

  $M_X=\dfrac{6n}{0,2}=30n=14n+32$

  $\Leftrightarrow n=2(C_2H_4O_2)$

  CTCT: $HCOOCH_3$ (metyl fomat)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )