Đốt cháy hòan tòan 7,8 gam hỗn hợp gồm Al và Mg cần vừa đủ 4,48 lít khí oxi (đkc) thu được hỗn hợp chất rắn B a) tính thành phần phần trăm theo khối l

Question

Đốt cháy hòan tòan 7,8 gam hỗn hợp gồm Al và Mg cần vừa đủ 4,48 lít khí oxi (đkc) thu được hỗn hợp chất rắn B
a) tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu
b) tính khối lượng dụng dịch HCL 12% cần dùng để hòa tan hòan tòan B

in progress 0
Melody 1 tháng 2021-11-03T11:54:34+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T11:56:03+00:00

  Đáp án:

   a) 69,23% và 30,77%

  b) 243,33 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  4Al + 3{O_2} \to 2A{l_2}{O_3}\\
  2Mg + {O_2} \to 2MgO\\
  n{O_2} = \dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2mol\\
  hh:Al(a\,mol),Mg(b\,mol)\\
  27a + 24b = 7,8\\
  0,75a + 0,5b = 0,2\\
   =  > a = 0,2\,mol;b = 0,1\,mol\\
  \% mAl = \dfrac{{0,2 \times 27}}{{7,8}} \times 100\%  = 69,23\% \\
  \% mMg = 100 – 69,23 = 30,77\% \\
  b)\\
  2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}\\
  Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\\
  nHCl = 0,2 \times 3 + 0,1 \times 2 = 0,8\,mol\\
  m{\rm{dd}}HCl = \dfrac{{0,8 \times 36,5}}{{12\% }} = 243,33g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )