Đốt cháy hoàn toàn 7g chất A chứa 2 nguyên tố thu được 22g CO2 và 9g H2O. Hỏi: a) A là chất hữu cơ hay vô cơ? Vì sao? b) Tìm công thức phân tử của A b

Question

Đốt cháy hoàn toàn 7g chất A chứa 2 nguyên tố thu được 22g CO2 và 9g H2O. Hỏi:
a) A là chất hữu cơ hay vô cơ? Vì sao?
b) Tìm công thức phân tử của A biết phân tử khối của A là 28.

in progress 0
Valentina 1 tháng 2021-08-05T01:36:00+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:37:26+00:00

  Đáp án:

   $C_2H_4$

  Giải thích các bước giải:

   \(\begin{array}{l}
  a)\\
  \text{  Vì sản phẩm gồm $CO_2$ và $H_2O$ nên A có thể gồm C,H,O nên A là chât hữu cơ }\\
  b)\\
  {n_{C{O_2}}} = \dfrac{{22}}{{44}} = 0,5\,mol\\
  {n_{{H_2}O}} = \dfrac{9}{{18}} = 0,5\,mol\\
  {n_C} = {n_{C{O_2}}} = 0,5\,mol\\
  {n_H} = 2{n_{{H_2}O}} = 1\,mol\\
  {m_O} = 7 – 0,5 \times 12 – 1 = 0\\
   \Rightarrow \text{ A chỉ gồm C và H }\\
  {n_C}:{n_H} = 0,5:1 = 1:2 \Rightarrow CTDN:C{H_2}\\
  {M_A} = 28g/mol \Rightarrow 14n = 28 \Leftrightarrow n = 2\\
  CTPT:{C_2}{H_4}
  \end{array}\)

  0
  2021-08-05T01:37:26+00:00

  Đáp án:

   a)Gọi 2 ngtố là A, B

  x, y là số ngtố

  CTTQ: AxBy

  PTHH: AxBy +2 O2 -> CO2 + 2 H2O

  Ta có PTHH tạo ra CO2 và H2O => 2 ngtố là C và H

  => CT là CxHy

  =>chất A là chất hữu cơ vì chứa C, H

  b) theo cân bằng thì trc dấu mũi tên có 4 H thì sau dấu mũi tên sẽ có 4H

  =>CTHH CxH4

  ta có Mc + Mh = 28

  <=>  C× x+ H × 4 = 28

  <=> 12 × x + 1 × 4 = 28

  <=> 12x + 4 = 28

  <=> 12x =24

  <=>x = 2

  Vậy chất A có CT là C2H4

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )