Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 3 kim loại Mg, Cu và Al trong không khí khối lượng hỗn hợp tăng 7,2g. a. Viết phương trình phản ứng xảy ra. b. Tính th

Question

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 3 kim loại Mg, Cu và Al trong không khí khối lượng hỗn hợp tăng 7,2g.
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b. Tính thể tích không khí cần dùng ở đktc. Biết rằng Oxi chiếm $\frac{1}{5}$ không khí.
c. Tính khối lượng mỗi kim loại có trpng hỗn hợp ban đầu. Biết lượng Oxi phản ứng của 3 chất đều bằng nhau.

in progress 0
Lydia 4 tháng 2021-08-16T04:07:54+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:09:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-16T04:09:31+00:00

  Đáp án:

   \(\begin{array}{l}
  b)\\
  {V_{kk}} = 25,2l\\
  c)\\
  {m_{Mg}} = 3,6g\\
  {m_{Cu}} = 9,6g\\
  {m_{Al}} = 2,7g
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  2Mg + {O_2} \xrightarrow{t^0} 2MgO\\
  2Cu + {O_2} \xrightarrow{t^0} CuO\\
  4Al + 3{O_2} \xrightarrow{t^0} A{l_2}{O_3}\\
  b)\\
  {m_{{O_2}}} = 7,2g\\
  {n_{{O_2}}} = \dfrac{m}{M} = \dfrac{{7,2}}{{32}} = 0,225mol\\
  {n_{kk}} = 5{n_{{O_2}}} = 1,125mol\\
  {V_{kk}} = n \times 22,4 = 1,125 \times 22,4 = 25,2l\\
  c)\\
  \text{Số mol Oxi cần dùng cho mỗi phản ứng là :}\\
  {n_{{O_2}(1)}} = \dfrac{{{n_{{O_2}}}}}{3} = 0,075mol\\
  {n_{Mg}} = 2{n_{{O_2}(1)}} = 0,15mol\\
  {m_{Mg}} = n \times M = 0,15 \times 24 = 3,6g\\
  {n_{Cu}} = 2{n_{{O_2}(1)}} = 0,15mol\\
  {m_{Cu}} = n \times M = 0,15 \times 64 = 9,6g\\
  {n_{Al}} = \dfrac{4}{3}{n_{{O_2}(1)}} = 0,1mol\\
  {m_{Al}} = n \times M = 0,1 \times 27 = 2,7g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )