Đốt cháy hoàn toàn m g chất hữu cơ A thu được CO2 và m g H2O.Xác định CTPT ( có 2 pt C;H)

Question

Đốt cháy hoàn toàn m g chất hữu cơ A thu được CO2 và m g H2O.Xác định CTPT ( có 2 pt C;H)

in progress 0
Josephine 34 phút 2021-10-10T16:23:09+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T16:24:49+00:00

  Giả sử$ m=1,8g$

  $n_H=2n_{H_2O}=\frac{2.1,8}{18}=0,2 mol$

  $\Rightarrow m_H=0,2g$

  $\Rightarrow m_C=1,8-0,2=1,6g$

  $n_C=\frac{1,6}{12}=\frac{2}{15} mol$

  $n_C : n_H= 2 : 3$

  $\Rightarrow $ CTĐGN $(C_2H_3)_n$ 

  $\Rightarrow n=2 (C_4H_6)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )