Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 KL Mg, Fe, Al trong ko khí thu đc m1 gam hỗn hợp X gồm 3 oxit KL. Để hoà tan hết lượng oxit KL trên cần vừa đủ V ml

Question

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 KL Mg, Fe, Al trong ko khí thu đc m1 gam hỗn hợp X gồm 3 oxit KL. Để hoà tan hết lượng oxit KL trên cần vừa đủ V ml dd H2SO4 1M. Lập biểu thức liên hệ giữa m, m1, V

in progress 0
Reese 3 tháng 2021-09-20T21:08:21+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T21:09:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Coi hỗn hợp ba kim loại là $R$ có hóa trị $n$

  $n_{H_2SO_4} = 0,001V(mol)$
  $4R + nO_2 \xrightarrow{t^o} 2R_2O_n$
  $R_2O_n + nH_2SO_4 \to R_2(SO_4)_n + nH_2O$
  Theo PTHH :

  $n_{oxit} = \dfrac{n_{H_2SO_4}}{n} = \dfrac{0,001V}{n}(mol)$

  $n_{O_2} = \dfrac{n}{2}.n_{oxit} = \dfrac{n}{2}. \dfrac{0,001V}{n} = 0,0005V(mol)$
  Bảo toàn khối lượng :

  $m_{kim\ loại} + m_{O_2} = m_{oxit}$

  $⇔ m + 0,0005V.32 = m_1$

  $⇔ m + 0,016V = m_1$

   

  0
  2021-09-20T21:09:47+00:00

  Bảo toàn khối lượng:

  $m_O=m_1-m(g)$

  $\Rightarrow n_O=\dfrac{m_1-m}{16}(mol)$

  $n_{H_2SO_4}=0,001V(mol)$

  $\Rightarrow n_H=0,001V.2=0,002V(mol)$

  $2H+O\to H_2O$

  $\Rightarrow n_O=0,001V(mol)$

  Hệ thức liên hệ:

  $\dfrac{m_1-m}{16}=0,001V$

  $\Leftrightarrow m_1-m-0,016V=0$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )