Đốt cháy hoàn toàn m gam Mg thu được 8 gam MgO. Tính m? Biết rằng lượng Mg đã cháy gấp 1,5 lần khối lượng oxi phản ứng.

Question

Đốt cháy hoàn toàn m gam Mg thu được 8 gam MgO. Tính m? Biết rằng lượng Mg đã cháy gấp 1,5 lần khối lượng oxi phản ứng.

in progress 0
Adalynn 3 tuần 2021-07-08T17:40:06+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:41:35+00:00

  Đáp án:

  \({m_{Mg}} = 4,8g\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2Mg + {O_2} \to 2MgO\\
  {n_{MgO}} = \dfrac{8}{{40}} = 0,2mol\\
  {n_{{O_2}}} = \dfrac{{{n_{MgO}}}}{2} = 0,1mol\\
  {m_{{O_2}}} = 0,1 \times 32 = 3,2g\\
  {m_{Mg}} = 1,5{m_{{O_2}}} = 1,5 \times 3,2 = 4,8g
  \end{array}\)

  0
  2021-07-08T17:41:52+00:00

  2Mg + O2 t độ > 2 MgO

  n MgO = 8 / 40= 0,2(mol)
  Theo PTHH: n Mg= n MgO= 0,2(mol)

  m Mg= 0,2 . 24 =4,8(g)
  vậy m = 4,8

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )