Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon mạch hở X thu được 4,48 lít CO2 và 1,8 gam H2O. a, Tìm CTPT của X b, Hấp thụ khí X vào AgNO3 trong NH3 thu được kết

Question

Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon mạch hở X thu được 4,48 lít CO2 và 1,8 gam H2O.
a, Tìm CTPT của X
b, Hấp thụ khí X vào AgNO3 trong NH3 thu được kết của vàng. Tìm CTPT, gọi tên X

in progress 0
Lydia 2 tuần 2021-11-24T14:02:18+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T14:03:19+00:00

  Đáp án:

   C2H2

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  nC{O_2} = \frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2\,mol\\
  n{H_2}O = \frac{{1,8}}{{18}} = 0,1\,mol\\
  nX = 0,2 – 0,1 = 0,1\,mol\\
  C = \frac{{0,2}}{{0,1}} = 2\\
  H = \frac{{0,1 \times 2}}{{0,1}} = 2\\
   =  > CTPT:{C_2}{H_2}\\
  b)\\
  CH \equiv CH:axetilen
  \end{array}\)

  0
  2021-11-24T14:03:52+00:00

  Đáp án:

  $a)$

  $n_{CO_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2(mol)$

  $n_{H_2O}=\dfrac{1,8}{18}=0,1(mol)$

  $n_X=0,2-0,1=0,1(mol)$

  $→$ Số nguyên tử C ( X ) = 2

  Số nguyên tử H ( X ) = 2

  $→CTPT: C2H2$

  $b)$

  $CH≡CH: axetilen$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )