Đốt cháy hỗn hợp X (anđehit fomic, glucozo, CH2(OH)CH(OH)CHO) trong O2 dư thu được 9,92 gam sản phẩm. Tiến hành hidro hoá hoàn toàn X cần V1 lít H2 th

Question

Đốt cháy hỗn hợp X (anđehit fomic, glucozo, CH2(OH)CH(OH)CHO) trong O2 dư thu được 9,92 gam sản phẩm. Tiến hành hidro hoá hoàn toàn X cần V1 lít H2 thu được hỗn hợp sản phẩm Y. Nếu cho Y tác dụng với K dư, thu được V lít H2. Hãy tìm giá trị V
A. 1,12 lít
B. 2,8 lít
C. 1,792 lít
D. 2,016 lít

in progress 0
Ruby 3 tuần 2021-07-10T12:24:50+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:25:54+00:00

  Đáp án:

  \(V = 1,792{\text{ lít}}\)

  Giải thích các bước giải:

  Các chất trong \(X\) có dạng \((CH_2O)_n\)

  Đốt cháy hỗn hợp

  \({(C{H_2}O)_n} + n{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}nC{O_2} + n{H_2}O\)

  Gọi số mol \(CO_2;H_2O\) đều là \(x\) mol.

  \( \to {m_{hh}} = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} = 44x + 18x = 62x = 9,92\)

  \( \to x = 0,16{\text{ mol}}\)

  Trong \(X\) có

  \({n_O} = {n_C} = {n_{C{O_2}}} = 0,16{\text{ mol}}\)

  HIdro hóa toàn bộ \(X\) thì \(CHO\) chuyển thành \(CH_2OH\)

  Lúc này trong \(Y\) chỉ chứa nhóm \(OH\)

  \( \to {n_{OH}} = {n_O} = 0,16{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{{H_2}}} = \frac{1}{2}{n_{OH}} = \frac{{0,16}}{2} = 0,08{\text{ mol}}\)

  \( \to V = {V_{{H_2}}} = 0,08.22,4 = 1,792{\text{ lít}}\)

  0
  2021-07-10T12:25:58+00:00

  Bạn xem hình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )