Đốt cháy m gam hợp chất X cần vừa đủ 6,72 lít khí oxi. Sau phản ứng, thu được 4.48 lít khí CO2 và 5.4 lít khí H2O. Biết các khí ở điều kiện tiêu chuẩn

Question

Đốt cháy m gam hợp chất X cần vừa đủ 6,72 lít khí oxi. Sau phản ứng, thu được 4.48 lít khí CO2 và 5.4 lít khí H2O. Biết các khí ở điều kiện tiêu chuẩn.Tính giá trị của m

in progress 0
Audrey 4 tháng 2021-08-14T20:11:59+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T20:13:02+00:00

  Đáp án: $3,52g$

   

  Giải thích các bước giải:

  $n_{O_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3(mol)$

  $\Rightarrow m_{O_2}=0,3.32=9,6g$

  $n_{CO_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2(mol)$

  $\Rightarrow m_{CO_2}=0,2.44=8,8g$

  $n_{H_2O}=\dfrac{5,4}{22,4}=0,24(mol)$

  $\Rightarrow m_{H_2O}=0,24.18=4,32g$

  BTKL:

  $m=8,8+4,32-9,6=3,52g$

  Lưu ý nếu nước $5,4g$ thì đáp án là $4,6g$

   

  0
  2021-08-14T20:13:52+00:00

  Đáp án:

  `-m_X=3,538(g)`

  Giải thích các bước giải:

  `-n_{O_2}=\frac{m_{O_2}}{M_{O_2}}=\frac{6,72}{22,4}=0,3(mol)`

  `→m_{O_2}=n_{O_2}.M_{O_2}=0,3.32=9,6(g)`

  `-n_{CO_2}=\frac{m_{CO_2}}{M_{CO_2}}=\frac{4,48}{22,4}=0,2(mol)`

  `→m_{CO_2}=n_{CO_2}.M_{CO_2}=0,2.44=8,8(g)`

  `-n_{H_2O}=\frac{m_{H_2O}}{M_{H_2O}}=\frac{5,4}{22,4}≈0,241(mol)`

  `→m_{H_2O}=n_{H_2O}.M_{H_2O}=0,241.18=4,338(g)`

  Sơ đồ phản ứng

  $X+O_2\xrightarrow{t^o} CO_2↑+H_2O$

  – Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

  Ta có $:m_X+m_{O_2}=m_{CO_2}+m_{H_2O}$

  Mà $m_{O_2}=9,6(g);m_{CO_2}=8,8(g);m_{H_2O}=4,338(g)$

  `→m_X+9,6=8,8+4,338`

  `⇔m_X=3,538(g)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )