đốt cháy oxit cháy hoàn toàn 4,6g natri trong không khí sai phản ứng thu được natri oxit a) viết ptpu b) tính khối lượng natri oxit tạo thành c) tín

Question

đốt cháy oxit cháy hoàn toàn 4,6g natri trong không khí sai phản ứng thu được natri oxit
a) viết ptpu
b) tính khối lượng natri oxit tạo thành
c) tính vo2 phản ứng(đktc)
d) tính v không khí cần dùng cho phản ứng trên, biết O2 chiếm 2O% thể tích không khí

in progress 0
Allison 2 tháng 2021-10-20T07:22:59+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T07:24:15+00:00

  a, $4Na+ O_2 \buildrel{{t^o}}\over\to 2Na_2O$ 

  b, 

  $n_{Na}= \frac{4,6}{23}= 0,2 mol$ 

  => $n_{Na_2O}= 0,1 mol$

  $m_{Na_2O}= 0,1.62= 6,2g$ 

  c,

  $n_{O_2}= 0,05 mol$

  => $V_{O_2}= 0,05.22,4= 1,12l$

  d,

  $\%O_2= 20\%$

  => $V_{kk}= 5V_{O_2}= 5,6l$

  0
  2021-10-20T07:24:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)

  $4Na+O2–to->2Na2O$

  b)

  $nNa=4,6/23=0,2(mol)$

  $nNa2O=1/2nNa=0,1(mol)$

  =>$mNa2O=0,1.62=6,2(g)$

  c)

  $nO2=1/4nNa=0,05(mol)$

  =>$VO2=0,05.22,4=1,12(l)$

  d)

  $Vkk=5VO2=1,12.5=5,6(l)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )