Đốt kl A trong bình chứa 6,72l Cl2 vừa đủ sau thời gian thấy khối lượng bình tăng 11,2g. Tìm tên kl A.

Question

Đốt kl A trong bình chứa 6,72l Cl2 vừa đủ sau thời gian thấy khối lượng bình tăng 11,2g. Tìm tên kl A.

in progress 0
Aaliyah 1 giờ 2021-09-08T13:36:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:37:30+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} \text{Kim loại A là Sắt (Fe).}\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} \text{Gọi hóa trị của kim loại là x.}\\ PTHH:2Al+xCl_2\xrightarrow{t^o} 2ACl_x\\ m_{\text{tăng}}=m_{A}=11,2\ g.\\ n_{Cl_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\ mol.\\ Theo\ pt:\ n_{A}=\dfrac{2}{x}n_{Cl_2}=\dfrac{0,6}{x}\ (mol)\\ \Rightarrow M_{A}=\dfrac{11,2}{\dfrac{0,6}{x}}=\dfrac{56}{3}x\\ (g/mol)\\ \text{Với x = 1 thì $M_{A}=\dfrac{56}{3}\ (g/mol)$ (Loại)}\\ \text{Với x = 2 thì $M_{A}=\dfrac{112}{3} (g/mol)$ (Loại)}\\ \text{Với x = 3 thì $M_{A}=56\ (g/mol)$ (Fe)}\\ \Rightarrow \text{Kim loại A là Sắt (Fe).}\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-08T13:38:14+00:00

  Khối lượng bình tăng thêm là khối lượng của `A`

  `=>m_(A)=11,2(g)`

  `n_(Cl_2)=\frac{6,72}{22,4}=0,3(mol)`

  $2A+nCl_2\xrightarrow{t^o}2ACl_n$

  `(0,6)/n`     `0,3`

  `M_(A)=\frac{11,2}{(0,6)/n}=\frac{56n}{3}`

  `n=1=>A=(56)/3 (loại)`

  `n=2=>A=(112)/3 (loại)`

  `n=3=>A=56(Fe)`

  Vậy `A` là `Fe`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )