Dựa vào cơ sở nào để phân chia các giai đoạn hình thành tư tưởng hồ chí minh. Trình bày nội dung từng giai đoạn

Question

Dựa vào cơ sở nào để phân chia các giai đoạn hình thành tư tưởng hồ chí minh. Trình bày nội dung từng giai đoạn

in progress 0
Amara 6 ngày 2021-12-03T23:20:53+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:22:09+00:00

  * Dựa vào hoàn cảnh lịch sử Việt Nam và thế giới, cùng quá trình hoạt động của Hồ Chí Minh để phân chia các giai đoạn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

  * Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 5 giai đoạn:

  1. Từ 1890-1911: thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng.

  + Bác tiếp thu truyền thống dân tộc, hấp thụ vốn văn hoá Quốc học và Hán học, tiếp xúc với văn hoá phương Tây, chứng kiến cuộc sống khổ cực của đồng bào.

  => Bác nảy ý định đi tìm đường cứu nước, sang phương Tây tìm hiểu xem thế giới làm gì rồi trở về giúp đồng bào mình.

  2. Từ 1911-1920: thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước giải phóng dân tộc.

  + Từ năm 1911 đến năm 1917, Người sang Pháp, Anh, Mỹ,… rồi quay lại Pháp. Trong những năm này, Người không ngừng học tập, lao động, tìm tòi để tìm kiếm con đường giải phóng dân tộc đúng đắn.

  + Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc ra nhập Đảng xã hội Pháp, gửi bản yêu sách của nhân dân An-nam đến hội nghị Vécxai. Năm 1920, gia nhập Quốc tế III, bỏ phiếu tán thành Đảng cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản.

  => Giai đoạn này đánh dấu sự phát triển vượt bậc thế giới quan của Hồ Chí Minh từ giác ngộ chủ nghĩa dân tộc đến giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin, từ chiến sĩ chống thực dân trở thành chiến sĩ cộng sản Việt Nam.

  3. Từ 1921-1930: thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam: vừa khoa học vừa thực tiễn.

  + Hồ Chí Minh đã hoạt động thực tiễn và lý luận phong phú trên địa bàn Pháp.

  + Năm 1924, Bác về Quảng Châu, tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng, mở lớp huấn luyện cán bộ. Năm 1925, xuất bản “Bản án chế độ thực dân Pháp”. Năm 1927, Bác xuất bản tác phẩm “Đường Kách Mệnh”.

  + Tháng 2/1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị hợp nhất và thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Người trực tiếp thảo văn kiện “Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng”.

  => Ngày 3/2/1930, Hồ Chí Minh trở thành nhà tư tưởng theo đúng nghĩa. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam được hình thành cơ bản.

  4. Từ 1930-1945: thời kỳ thử thách, kiên trì giữ vững quan điểm, nêu cao tư tưởng độc lập, tự do và quyền dân tộc cơ bản.

  + Đây là thời kỳ thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh cả về phương diện lý luận và phương diện thực tiễn. Khẳng định quan điểm của Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam là đúng đắn.

  5. Từ 1945-1969: thời kỳ phát triển mới về tư tưởng kháng chiến và kiến quốc.

  + Đây là thời kì mà Hồ Chí Minh cùng trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân ta vừa tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp, vừa xây dựng chế độ dân chủ nhân dân mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ; tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

  + Tư tưởng Hồ Chí Minh có bước phát triển mới: Tư tưởng kết hợp kháng chiến với kiến quốc, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng khác nhau; Tư tưởng chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính;…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )