đun 684g dd Al2(SO4)3 có nồng độ 10% đến khi tổng số nguyên tử còn lại là 40% so với ban đầu thì dừng lại. Tính C% dd thu đc

Question

đun 684g dd Al2(SO4)3 có nồng độ 10% đến khi tổng số nguyên tử còn lại là 40% so với ban đầu thì dừng lại. Tính C% dd thu đc

in progress 0
Margaret 4 ngày 2021-09-03T19:49:14+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T19:50:21+00:00

  Đáp án:

  \(C{\% _{A{l_2}{{(S{O_4})}_3}}} = 22,62\% \)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \({m_{A{l_2}{{(S{O_4})}_3}}} = 684.10\%  = 68,4{\text{ gam}}\)

  \(\to {m_{{H_2}O}} = 684 – 68,4 = 615,6{\text{ gam}}\)

  \( \to {n_{A{l_2}{{(S{O_4})}_3}}} = \frac{{68,4}}{{27.2 + 96.3}} = 0,2{\text{ mol}}\)

  \({n_{{H_2}O}} = \frac{{615,6}}{{18}} = 34,2{\text{ mol}}\)

  Số mol nguyên tử trong \(Al_2(SO_4)_3\) là:

  \(0,2.(2 + 3.(1 + 4)) = 3,4{\text{ mol}}\)

  Số mol nguyên tử trong \(H_2O\) là:

  \(34,2.(2 + 1) = 102,6{\text{ mol}}\)

  Tổng số mol nguyên tử trong 2 chất là:

  \(3,4 + 102,6 = 106{\text{ mol}}\)

  Số mol nguyên tử còn lại là:

  \(106.40\%  = 42,4{\text{ mol}}\)

  Số mol nguyên tử trong \(H_2O\) là:

  \(42,4 – 3,4 = 39{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{{H_2}O}} = \frac{{39}}{3} = 13{\text{ mol}}\)

  Khối lượng dung dịch sau phản ứng là:

  \({m_{dd}} = {m_{A{l_2}{{(S{O_4})}_3}}} + {m_{{H_2}O}} = 68,4 + 13.18 = 302,4{\text{ gam}}\)

  \( \to C{\% _{A{l_2}{{(S{O_4})}_3}}} = \frac{{68,4}}{{302,4}} = 22,62\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )