đun nóng 10 gam rượu etylic và 3 gam axit axetic (có mặt H2SO4 đặc). Hiệu suất phản ứng đạt 60% tính khối lượng este thu được.

Question

đun nóng 10 gam rượu etylic và 3 gam axit axetic (có mặt H2SO4 đặc). Hiệu suất phản ứng đạt 60% tính khối lượng este thu được.

in progress 0
Savannah 5 tháng 2021-07-21T10:03:13+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T10:04:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $CH_3 – C(=O) – OH + HO-CH_2-CH_3 \xrightarrow{H_2SO_4 đặc ; t^o} CH_3 – C(=O) – O-CH_2-CH_3 + H_2O$

  `n_{CH_3COOH}=(3)/(60)=0,05(mol)`

  `n_{C_2H_5OH}=(10)/(46)≈22(mol)`

  Ta có tỷ lệ:

  `n_{CH_3COOH}(=(0,05)/1) < n_{C_2H_5OH}(=(22)/1)`

  `=> CH_3COOH` hết

  Theo pthh:

  `n_{este}=n_{CH_3COOH}=0,05(mol)`

  Do `%H_{pứ}=60%` nên lượng este thu được trên thực tế là:

  `n_{este}=0,05 . 60%=0,03(mol)`

  `=> m_{este}=0,03 . M_{C_4H_8O_2}=0,03.88=2,64(g)`

  Chúc bạn học tốt~

  0
  2021-07-21T10:04:20+00:00

  Đáp án:

  \( {m_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = 2,64{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH\xrightarrow{{{H_2}S{O_4},{t^o}}}C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{C{H_3}COOH}} = \frac{3}{{60}} = 0,05{\text{ mol}}\)

  \({n_{{C_2}{H_5}OH}} = \frac{{10}}{{46}} > {n_{C{H_3}COOH}}\)

  Vậy ancol dư, hiệu suất tính theo axit

  \({n_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}{\text{ lt}}}} = {n_{C{H_3}COOH}} = 0,05{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = 0,05.60\%  = 0,03{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = 0,03.88 = 2,64{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )