Đun nóng 15,8g KMnO4 vpows axit HCl đặc dư cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dẫn toàn bộ khí thoát ra vào 100ml dung dịch NaOH 3M thu được dung d

Question

Đun nóng 15,8g KMnO4 vpows axit HCl đặc dư cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dẫn toàn bộ khí thoát ra vào 100ml dung dịch NaOH 3M thu được dung dịch X. Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch X xem như thể tích không đổi.

in progress 0
Athena 1 tháng 2021-07-30T04:10:30+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T04:11:40+00:00

  Đáp án:

  `-` `C_{M_{NaCl}}=C_{M_{NaClO}}=1,5\ (M).`

  Giải thích các bước giải:

  `-` `n_{KMnO_4}=\frac{15,8}{158}=0,1\ (mol).`

  `-` `n_{NaOH}=0,1\times 3=0,3\ (mol).`

  Phương trình hóa học:

  `2KMnO_4 + 16HCl \overset{t^o}\to 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2\uparrow + 8H_2O` (1)

  `Cl_2 + 2NaOH \to NaCl + NaClO + H_2O` (2)

  `-` Theo phương trình (1): `n_{Cl_2}=\frac{5}{2}n_{KMnO_4}=0,25\ (mol).`

  `-` Tỉ lệ: `n_{Cl_2}:n_{NaOH}=\frac{0,25}{1}>\frac{0,3}{2}`

  `\to Cl_2` dư, `NaOH` hết.

  `-` Theo phương trình (2): `n_{NaCl}=n_{NaClO}=\frac{1}{2}n_{NaOH}=0,15\ (mol).`

  `\to C_{M_{NaCl}}=C_{M_{NaClO}}=\frac{0,15}{0,1}=1,5\ (M).`

  \(\boxed{\text{LOVE TEAM}}\)

  0
  2021-07-30T04:12:04+00:00

  `n_{KMnO_4}=\frac{15,8}{158}=0,1(mol)`

  `n_{NaOH}=0,1.3=0,3(mol)`

  Phương trình:

  `2KMnO_4+16HCl\to 2KCl+2MnCl_2+5Cl_2+8H_2O`

  `=> n_{Cl_2}=2,5n_{KMnO_4}=0,25(mol)`

  `Cl_2+2NaOH\to NaClO+NaCl+H_2O`

  Ta có: `\frac{n_{0,25}}{1}>\frac{0,3}{2}`

  `=>` Kê theo số mol của `NaOH`.

  `=> n_{NaCl}=n_{NaClO}=\frac{n_{NaOH}}{2}=0,15(mol)`

  `=> CM_{NaCl}=CM_{NaClO}=\frac{n}{V}=\frac{0,15}{0,1}=1,5M`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )