Đun nóng 64 gam hỗn hợp gồm : CuO và Fe2O3 với lượng C dư ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu đc 11,2 lít khí CO2 (đktc) Tính TH % mỗi oxit trong hỗn hợp

Question

Đun nóng 64 gam hỗn hợp gồm : CuO và Fe2O3 với lượng C dư ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu đc 11,2 lít khí CO2 (đktc)
Tính TH % mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

in progress 0
Harper 2 tuần 2021-11-26T06:44:00+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T06:45:52+00:00

  Đáp án:

  \({\text{\% }}{{\text{m}}_{CuO}} = \% {m_{F{e_2}{O_3}}} = 50\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol của CuO và \(F{e_2}{O_3}\) lần lượt là x, y.

  \(\to 80x + 160y = 64\)

  Phản ứng xảy ra:

  \(2CuO + C\xrightarrow{{}}2Cu + C{O_2}\)

  \(2F{e_2}{O_3} + 3C\xrightarrow{{}}4Fe + 3C{O_2}\)

  \(\to {n_{C{O_2}}} = \frac{1}{2}{n_{CuO}} + \frac{3}{2}{n_{F{e_2}{O_3}}} = 0,5x + 1,5y = \frac{{11,2}}{{22,4}} = 0,5{\text{ mol}}\)

  Giải được: x=0,4; y=0,2.

  \(\to {m_{CuO}} = 0,4.80 = 32{\text{ gam}} \to {\text{\% }}{{\text{m}}_{CuO}} = \% {m_{F{e_2}{O_3}}} = 50\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )