đun nóng 7,25 gam hỗn hợp cu, al trong oxi, sau một thời gian thu được 10,45 gam hỗn hợp chất rắn x. hòa tan hoàn toàn x bằng dung dịch h2so4 đặc nóng

Question

đun nóng 7,25 gam hỗn hợp cu, al trong oxi, sau một thời gian thu được 10,45 gam hỗn hợp chất rắn x. hòa tan hoàn toàn x bằng dung dịch h2so4 đặc nóng thì thu được 1,68 lít khí so2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch y. cho từ từ dung dịch naoh vào dung dịch y cho đến khi khối lượng kết tủa lớn nhất thì đã dùng hết 325ml dung dịch naoh 2m. số mol h2so4 trong dung dịch h2so4 là bao nhiêu

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-10-06T02:15:44+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T02:16:59+00:00

  Đáp án:

   0,4 mol

  Giải thích các bước giải:

   $n_{SO_2}=\dfrac{1,68}{22,4}=0,075\ mol$

  $2Cu+O_2\xrightarrow{t^o}2CuO\\4Al+3O_2\xrightarrow{t^o}2Al_2O_3$

  Sau phản ứng có Cu,Al dư

  Bảo toàn khối lượng, ta có:

  $m_{Cu,Al}+m_{O_2}=m_X⇒m_{O_2}=10,45-7,25=3,2g⇒n_{O_2}=0,1\ mol$

  $Cu+2H_2SO_4\xrightarrow{t^o}CuSO_4+SO_2+H_2O\\2Al+6H_2SO_4\xrightarrow{t^o}Al_2(SO_4)_3+3SO_2+6H_2O\\CuO+H_2SO_4\xrightarrow{t^o}CuSO_4+H_2O\\Al_2O_3+3H_2SO_4\xrightarrow{t^o}Al_2(SO_4)_3+3H_2O$

  Gọi số mol Cu, Al lần lượt là a,b ⇒ 64a +27b = 7,25

  Bảo toàn e cho cả quá trình, ta có: 

  $Cu\to Cu^{+2}+2e\\Al\to Al^{+3}+3e\\O_2+4e\to 2O^{-2}\\S^{+6}+2e\to S^{+4}$

  $n_{e\ nhường}=n_{e\ nhận}⇒2a+3b=0,1.4+0,075.2=0,55⇒a= 0,05;b=0,15$

  Dung dịch Y chứa: $CuSO_4: 0,05\ mol; Al_2(SO_4)_3:0,075\ mol$, có thể có: $H_2SO_4\ dư$

  Để lượng kết tủa là lớn nhất⇒ các phản ứng xảy ra gồm: 

  $H_2SO_4+2NaOH\to  Na_2SO_4+2H_2O\\CuSO_4+2NaOH\to Na_2SO_4+Cu(OH)_2\\Al_2(SO_4)_3+6NaOH\to 3Na_2SO_4+2Al(OH)_3$

  Vậy: $n_{NaOH}=2.n_{H_2SO_4\ dư}+2.n_{CuSO_4}+6.n_{Al_2(SO_4)_3}$

  ⇔ $0,325.2=2.n_{H_2SO_4\ dư} + 0,05.2+0,075.6⇒n_{H_2SO_4\ dư} =0,05$

  +/ Bảo toàn nguyên tố S, ta có: $n_{H_2SO_4\ ban\ đầu}=.n_{H_2SO_4\ dư} + n_{CuSO_4}+3.n_{Al_2(SO_4)_3}+n_{SO_2}=0,4\ mol$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )