Đun rượu etylic với dung dịch H2SO4 82% thu được hỗn hợp khí A. Cho A đi qua 3 bình mắc nối tiếp nhau. Bình 1 chứa CuSO4 khan trắng, bình 2 chứa dung

Question

Đun rượu etylic với dung dịch H2SO4 82% thu được hỗn hợp khí A. Cho A đi qua 3 bình mắc nối tiếp nhau. Bình 1 chứa CuSO4 khan trắng, bình 2 chứa dung dịch KMnO4, bình 3 chứa Ca(OH2) dư . Hãy quan sát và giải thích hiện tưởng xảy ra trong 3 bình nếu có và viết phương trình.

in progress 0
Eva 4 giờ 2021-10-24T00:46:56+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:48:21+00:00

  Hiện tượng: 

  – Bình 1: CuSO4 từ trắng chuyển thành xanh. 

  – Bình 2: KMnO4 bị mất màu. 

  – Bình 3: có kết tủa trắng xuất hiện.

  $C_2H_6O+ 6H_2SO_4 \to 2CO_2+ 6SO_2+ 9H_2O$ 

  $CuSO_4+ 5H_2O \to CuSO_4.5H_2O$

  $5SO_2+ 2KMnO_4+ 2H_2O \to K_2SO_4+ 2MnSO_4+ 2H_2SO_4$ 

  $CO_2+ Ca(OH)_2 \to CaCO_3+ H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )