Đun sôi 1,5lít nước chứa trong ấm nhôm nặng 500g ở nhiệt độ 300C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/kg.K; nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.

Question

Đun sôi 1,5lít nước chứa trong ấm nhôm nặng 500g ở nhiệt độ 300C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/kg.K; nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K. Khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3:
a.Tính nhiệt lượng cung cấp cho ấm nước
b.Biết thời gian đun sôi nước là 5 phút. Tính nhiệt lượng trung bình mà bếp đã cung cấp cho ấm nước trong 1giây.

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-10-06T15:01:43+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:03:26+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!

  Giải thích các bước giải:

   a)

        V1 = 1,5 (lít) và D = 1000 kg/m³ =>  m1 = 1,5 (kg)

        m2 = 500 (g) = 0,5 (kg)

        c1 = 4190 (J/kg.K)

        c2 = 880 (J/kg.K)

        Δt = 100⁰ – 30⁰ = 70⁰

  Nhiệt lượng cung cấp cho ấm nước là:

        Q = m1.c1.Δt + m2.c2.Δt

            = 1,5.4190.70 + 0,5.880.70

            = 470750 (J)

  b)

         t = 5 (phút) = 300 (s)

  Nhiệt lượng trung bình cung cấp cho ấm nước trong 1 giây là:

         Q’ = Q/t = 470750/300

             = 9415/6 ≈ 1569,2 (J)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )