Đun sôi 10,6g hh rượu Etylic và axit axetic có tỉ lệ mol 1:1 ( có mặt H2SO4 làm xúc tác) sau một thời gian thu được 4,4 g etyl axetat. Tính H%

Question

Đun sôi 10,6g hh rượu Etylic và axit axetic có tỉ lệ mol 1:1 ( có mặt H2SO4 làm xúc tác) sau một thời gian thu được 4,4 g etyl axetat. Tính H%

in progress 0
Ayla 2 tháng 2021-07-29T22:02:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T22:03:28+00:00

  Đáp án:

  \(H = 50\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol \(C_2H_5OH\) và \(CH_3COOH\) đều là \(x\)

  \( \to 46x + 60y = 10,6 \to x = 0,1\)

  Phản ứng xảy ra:

  \(C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH\xrightarrow{{{H_2}S{O_4},{t^o}}}C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = \frac{{4,4}}{{88}} = 0,05{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{C{H_3}COOH{\text{ phản ứng}}}}\)

  Hiệu suất:

  \(H = \frac{{0,05}}{{0,1}} = 50\% \)

  0
  2021-07-29T22:03:57+00:00

  $n_{C_2H_5OH} = n_{CH_3COOH}= a  \\ C_2H_5OH + CH_3COOH \xrightarrow{t^o , H_2SO_4} CH_3COOC_2H_5 + H_2O \\ \text{Tỷ lệ mol các chất : 46a : 60a : 88a : 18a } \\46a+60a =10,6 \xrightarrow\ a = 0,1 (mol) \\ m_{\text{lt} CH_3COOC_2H_5} = n . M = 0,1 . 88 = 8,8 (g) \\ H = \dfrac{m_tt}{m_lt}.100\% = \dfrac{4,4}{8,8}.100 = 50\%$ Vậy hiệu suất phản ứng đạt $50\%$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )