Dùng 0,2kg nhựa có khối lượng riêng D1 = 2kg/dm3 bọc xung quanh một quả cầu 1kg làm bằng kim loại có khối lượng riêng D2 = 8kg/dm3. Tính khối lượng ri

Question

Dùng 0,2kg nhựa có khối lượng riêng D1 = 2kg/dm3 bọc xung quanh một quả cầu 1kg làm bằng kim loại có khối lượng riêng D2 = 8kg/dm3. Tính khối lượng riêng D của quả cầu mới được tạo thành ?

in progress 0
Savannah 8 phút 2021-10-17T03:45:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T03:47:47+00:00

  Thể tích của nhựa là: $V_{1}=\dfrac{m}{D}=\dfrac{0,2}{2}=0,1dm³$

  Thế tích của kim loại là: $V_{2}=\dfrac{m}{D}=\dfrac{1}{8}=0,125dm³$

  $⇒$ Khối lượng riêng của quả cầu mới là:

  $D=\dfrac{m’}{V’}=\dfrac{0,2+1}{0,1+0,125}=\dfrac{16}{3}kg/m³$

   

  0
  2021-10-17T03:47:55+00:00

  Đáp án:

   $D=5333,(3) kg/m^3 $

  Giải thích các bước giải:

   Thể tích của phần nhựa là 

  $D1=\dfrac{m1}{V1} => V1=\dfrac{m1}{D1} = \dfrac{0,2}{2} = 0,1 dm^3 $

  Thể tích của phần kim loại là 

  $D2=\dfrac{m2}{V2} => V2 = \dfrac{m2}{D2} = \dfrac{1}{8}= 0,125 dm^3 $

  Thể tích của cả quả cầu là 

  $V=0,1 + 0,125 = 0,225 dm^3 = 2,25.10^{-4} m^3 $

  Khối lượng riêng của cả quả cầu là

  $D=\dfrac{m}{V} =\dfrac{0,2+1}{2,25.10^{-4}} = 5333,(3) kg/m^3 $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )