Dùng câu lệnh lặp while do viết chương trình tính tổng 10 số tự nhiên đầu tiên. nhanh giúp mình nhaa

Question

Dùng câu lệnh lặp while do viết chương trình tính tổng 10 số tự nhiên đầu tiên.
nhanh giúp mình nhaa

in progress 0
Margaret 2 tháng 2021-07-21T01:09:08+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:10:19+00:00

  program tong;

  uses crt;

  var i,T: integer;

  Begin

           while i<=10 do

           begin

                    T:=T+i;

                    i:=i+1;

           end;

           write(‘T = ‘,T);

           readln

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )