Dùng CO khử hết 58 gam Fe3O4 thành Fe, lấy toàn bộ khí sản phẩm sục từ từ vào dung dịch nước vôi trong dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được a gam kết t

Question

Dùng CO khử hết 58 gam Fe3O4 thành Fe, lấy toàn bộ khí sản phẩm sục từ từ vào dung dịch nước vôi trong dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

in progress 0
Cora 4 tuần 2021-07-09T22:03:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:04:53+00:00

  n Fe3O4 = 58/232 = 0,25(mol)


  n CaCO3 = n CO2 = 4n Fe3O4 = 0,25.4 = 1(mol)

  => a = 1.100 = 100(gam)

  0
  2021-07-09T22:05:04+00:00

  Fe3O4+4CO→3Fe+4CO2 (nhiệt độ)

  nFe3O4=58/232=0,25mol

  Theo pt: nCO2=4.nFe3O4

  →nCO2=4.nFe3O4=4.0,25=1mol

  Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O

  Theo pt: nCaCO3=nCO2=1mol

  →mCaCO3=1.100=100g
  Vậy a=100

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )