Dung dịch A có chứa đồng thời 2 axit là HCl và H2SO4. Để trung hoà 40 ml A cần dùng vừa hết 60 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau khi trung ho

Question

Dung dịch A có chứa đồng thời 2 axit là HCl và H2SO4. Để trung hoà 40 ml A cần dùng vừa hết 60 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà, thu được 3,76 g hỗn hợp muối khan. Xác định nồng độ mol của từng axit trong dung dịch

in progress 0
Maria 2 tuần 2021-11-28T14:10:05+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:11:35+00:00

  Đáp án:

   CM HCl=1M; CM H2SO4=0,25M

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol HCl là x, số mol H2SO4 là y.

  \(HCl + NaOH\xrightarrow{{}}NaCl + {H_2}O\)

  \({H_2}S{O_4} + 2NaOH\xrightarrow{{}}N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\)

  \(\to {n_{NaOH}} = {n_{HCl}} + 2{n_{{H_2}S{O_4}}} = x + 2y = 0,06.1 = 0,06{\text{ mol}}\)

  Dung dịch sau phản ứng thu được NaCl x mol và Na2SO4 y mol.

  Cô cạn thu được 3,76 gam muối khan.

  \(\to 58,5x + 142y = 3,76\)

  Giải được: x=0,04; y=0,01.

  \(\to {C_{M{\text{ HCl}}}} = \frac{{0,04}}{{0,04}} = 1M;\;{{\text{C}}_{M{\text{ }}{{\text{H}}_2}S{O_4}}} = \frac{{0,01}}{{0,04}} = 0,25M\).

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )