Dung dịch X chứa 24,56 gam hỗn hợp muối sunfat của hai kim loại kiềm (ở hai chu kì liên tiếp). Cho X tác dụng hết với dung dịch BaCl2 dư thì thu được

Question

Dung dịch X chứa 24,56 gam hỗn hợp muối sunfat của hai kim loại kiềm (ở hai chu kì liên tiếp). Cho X tác dụng hết với dung dịch BaCl2 dư thì thu được 46,6 gam kết tủa trắng. Xác định công thức và tính khối lượng của từng muối trong X.

in progress 0
Isabelle 4 tuần 2021-08-13T13:45:29+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:46:42+00:00

  Đáp án:

   13,2g và 11,36g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {R_2}S{O_4} + BaC{l_2} \to 2RCl + BaS{O_4}\\
  {n_{BaS{O_4}}} = \dfrac{{46,6}}{{233}} = 0,2\,mol\\
  {n_{{R_2}S{O_4}}} = {n_{BaS{O_4}}} = 0,2\,mol\\
  {M_{{R_2}S{O_4}}} = \dfrac{{24,56}}{{0,2}} = 122,8g/mol\\
   \Rightarrow {M_R} = \dfrac{{122,8 – 96}}{2} = 13,4\,g/mol\\
   \Rightarrow hh:L{i_2}S{O_4}(a\,mol),N{a_2}S{O_4}(b\,mol)\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  a + b = 0,2\\
  110a + 142b = 24,56
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow a = 0,12;b = 0,08\\
  {m_{L{i_2}S{O_4}}} = 110 \times 0,12 = 13,2g\\
  {m_{N{a_2}S{O_4}}} = 0,08 \times 142 = 11,36g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )