Dung dịch X gồm 0,1 mol H+ , z mol Al3+, t mol NO3 – và 0,02 mol SO4 2-. Cho 120ml dd Y Gồm KOH 1,2M và Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khi các phản ứng kết t

Question

Dung dịch X gồm 0,1 mol H+ , z mol Al3+, t mol NO3 – và 0,02 mol SO4 2-. Cho 120ml dd Y Gồm KOH 1,2M và Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 3,732 gam kết tủa. Giá trị của z, t là

in progress 0
Savannah 3 tháng 2021-09-11T04:53:13+00:00 1 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T04:54:59+00:00

  Theo BTĐT ta có:     0,1+3z=t+0,04

                            =>3z-t=-0,06  (1)

  nKOH=0,12.1,2=0,144 (mol)

  nBa(OH)2=0,12.0,1=0,012 (mol)

  =>nOH-=0,144+0,012.2=0,168(mol)

  nBa2+=0,012 (mol)

  nSO4 2-=0,02(mol)

  PT:              Ba2+ +SO4 2-→BaSO4↓

                     0,012     0,02          0,012            (SO4 2- dư)

  =>mBaSO4=0,012.233=2,796 (g)

  =>mAl(OH)3=3,732-2,796=0,936(g)

  =>nAl(OH)3=0,012 (mol)

  Ta có:      n↓=4.nAl3+ – nOH-+nH+ =0,012

                  =>4z-0,168+0,1=0,012

                   =>z=0,02

                   =>t=0,12

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )