Dung dịch X gồm: (NH4+,Ba2+,HCO3 –, NO3 –) phản ứng tối đa với 160ml dd NaOH 0,5M, thu được 0,672 lít khí(đktc) và 5,91g kết tủa. Cho dd H2SO4(dư) vào

Question

Dung dịch X gồm: (NH4+,Ba2+,HCO3 –, NO3 –) phản ứng tối đa với 160ml dd NaOH 0,5M, thu được 0,672 lít khí(đktc) và 5,91g kết tủa. Cho dd H2SO4(dư) vào X, phản ứng hoàn toàn, khối lượng dd sau phản ứng giảm bao nhiêu gam so với tổng khối lượng dung dịch ban đầu

in progress 0
Alice 3 tháng 2021-09-11T06:49:16+00:00 1 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T06:50:54+00:00

  Đáp án:

  \({m_{dd{\text{ giảm}}}} = 5,37{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: 

  \({n_{NaOH}} = 0,16.0,5 = 0,08{\text{ mol}}\)

  Cho NaOH vào dung dịch X thì phản ứng xảy ra:

  \(N{H_4}^ +  + O{H^ – }\xrightarrow{{}}N{H_3} + {H_2}O\)

  \(HC{O_3}^ –  + O{H^ – }\xrightarrow{{}}C{O_3}^{2 – } + {H_2}O\)

  \(B{a^{2 + }} + C{O_3}^{2 – }\xrightarrow{{}}BaC{O_3}\)

  Ta có: 

  \({n_{N{H_3}}} = \frac{{0,672}}{{22,4}} = 0,03{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{N{H_4}^ + }}\)

  \({n_{O{H^ – }}} = {n_{N{H_4}^ + }} + {n_{HC{O_3}^ – }}\)

  \( \to {n_{HC{O_3}^ – }} = 0,08 – 0,03 = 0,05{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{C{O_3}^{2 – }}}\)

  \({n_{BaC{O_3}}} = \frac{{5,91}}{{197}} = 0,03{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{B{a^{2 + }}}}\)

  Bảo toàn điện tích:

  \({n_{N{O_3}^ – }} = 0,03 + 0,03.2 – 0,05 = 0,04{\text{ mol}}\)

  Cho \({H_2}S{O_4}\) dư vào X.

  \({H^ + } + HC{O_3}^ – \xrightarrow{{}}C{O_2} + {H_2}O\)

  \(B{a^{2 + }} + S{O_4}^{2 – }\xrightarrow{{}}BaS{O_4}\)

  Ta có: 

  \({n_{S{O_4}^{2 – }{\text{ phản ứng}}}} = 0,03{\text{ mol > }}\frac{1}{2}{n_{HC{O_3}^ – }}\)

  \({n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,03{\text{ }}{\text{mol}}\)

  \({n_{BaS{O_4}}} = 0,03{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{C{O_2}}} = {n_{HC{O_3}^ – }} = 0,03{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{dd{\text{ giảm}}}} = {m_{BaS{O_4}}} + {m_{C{O_2}}} – {m_{{H_2}S{O_4}}}\)

  \( = 0,03.233 + 0,03.44 – 0,03.98 = 5,37{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )