dùng hệ thức Vi-et để nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau a) x^2+5x-14=0 b)2x^2-7x+3=0 P/s x^2 là x mũ 2

Question

dùng hệ thức Vi-et để nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau
a) x^2+5x-14=0
b)2x^2-7x+3=0
P/s x^2 là x mũ 2

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-10-01T02:50:32+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T02:52:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-01T02:52:18+00:00

  Đáp án:

   a)=>x1+x2=-5=-7+2

          x1*x2=-14=-7*2

  =>x1=-7 x2=2

  b)=>denta=49-4*2*3=25=>căn denta=5

  =>x1+x2=-b/a=7/2=>x1,x2 là no của pt x^2-7/2x+3/2=0

       x1*x2=c/a=3/2

  giải pt ta đc x1=

           x2=

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )