dùng khí H2 dư khử hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp CuO và FexOy có số mol như nhau thu được hh 2 kim loại. Hòa tan hỗn hợp này bằng dd HCl dư, thoát ra 0,44

Question

dùng khí H2 dư khử hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp CuO và FexOy có số mol như nhau thu được hh 2 kim loại. Hòa tan hỗn hợp này bằng dd HCl dư, thoát ra 0,448 lít H2 (đktc). Xác định công thức phân tử của oxit sắt

in progress 0
Maya 3 ngày 2021-12-07T22:43:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:44:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Fe2O3

  Giải thích các bước giải:

   CuO + H2 —> Cu + H2O

  FexOy + yH2 –> xFe + yH2O

  Hỗn hợp kim loại gồm Cu và Fe. Cho tác dụng với HCl thì chỉ có Fe phản ứng

  Fe + 2HCl –> FeCl2 + H2

  -> nH2=nFe =0,448/22,4=0,02 mol

  -> nFexOy=nFe/x=0,02/x=nCuO

  -> m hỗn hợp=0,02/x .80  +0,02/x  .(56x+16y)=2,4

  -> 1,6/x +0,32y/x=1,28

  Thay các giá trị của x, y là (x=1; y=1);( x=2; y=3;)( x=3; y=4 )thì thỏa mãn với x=2; y=3

  -> oxit là Fe2O3

  0
  2021-12-07T22:44:57+00:00

  Đáp án:

   Fe2O3

  Giải thích các bước giải:

   CuO + H2 —> Cu + H2O

  FexOy + yH2 –> xFe + yH2O

  Hỗn hợp kim loại gồm Cu và Fe. Cho tác dụng với HCl thì chỉ có Fe phản ứng

  Fe + 2HCl –> FeCl2 + H2

  -> nH2=nFe =0,448/22,4=0,02 mol

  -> nFexOy=nFe/x=0,02/x=nCuO

  -> m hỗn hợp=0,02/x .80  +0,02/x  .(56x+16y)=2,4

  -> 1,6/x +0,32y/x=1,28

  Thay các giá trị của x, y là (x=1; y=1);( x=2; y=3;)( x=3; y=4 )thì thỏa mãn với x=2; y=3

  -> oxit là Fe2O3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )