dùng lệnh for…do VCT tính tổng và tích của n số nguyên dương đầu tiên giúp mình với plss mai mình thi rồi mng ơi

Question

dùng lệnh for…do VCT tính tổng và tích của n số nguyên dương đầu tiên
giúp mình với plss mai mình thi rồi mng ơi

in progress 0
Claire 3 tháng 2021-07-23T04:46:23+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:47:25+00:00

  Var i ,n : integer;

  S , T : real;

  Begin

  write (‘n=’) ; read (n) ;

  S:= 0;

  T:= 1;

  For i:= 1 to n do

  S:= S + i;

  T:= T * i;

      Writeln (‘ Tong cua ‘ ,n,’ so dau tien la’ , S );

      Writeln (‘ Tich của ‘ ,n,’ so dau tien la’ , T );

  Readln;

  End.

  0
  2021-07-23T04:48:14+00:00

  $\text{Về tính tổng n số nguyên dương đầu tiên:}$

  Program Minh;
  Uses Crt;
  Var n,s,i:longint;
  Begin
  Clrscr;
  Write(‘Nhap n: ‘);readln(n);
  For i:=1 to n do
  S:=s+i;
  Write(‘Tong day so tren la: ‘,s);
  Readln;
  End.

  $\text{Về tính tích n số nguyên dương đầu tiên:}$

  Program Minh;
  Uses crt;
  Var n,s,i:longint;
  Begin
  Clrscr;
  Write(‘Nhap n: ‘);readln(n);
  S:=1;
  For i:=1 to n do
  S:=s*i;
  Write(‘Tich day so tren la: ‘,s);
  Readln;
  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )