Dùng một ít điện để đun ấm nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 2,5l nước, nhiệt độ ban đầu 20 °C trong 30 phút sau đó đem cân ấm nước thì thu được khối lượn

Question

Dùng một ít điện để đun ấm nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 2,5l nước, nhiệt độ ban đầu 20 °C trong 30 phút sau đó đem cân ấm nước thì thu được khối lượng cả là 2,85kg khối lượng riêng của nước là 1000kg/m³ .nhiệt dung rriêng của ấm và nước lần lượt là 880j/kg.k 4200j/kg.k . Nhiệt hoá hơi của nước là 2.3*10 mũ 6 j/kg. Cho gần ấm tỏa nhiệt ra môi trường là không đáng kể
– tính nhiệt lượng thu vào của ấm nước
-Cho hiệu suất của bếp là 56,4% tính công suất
-phải đổ thêm vào ấm bao nhiêu lít nước ở 20 °C thu được nước có nhiệt độ 70 °C

in progress 0
Aaliyah 4 tuần 2021-08-22T02:11:19+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T02:12:35+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{align}
    & {{Q}_{thu}}=1220200J \\ 
   & P=1202W \\ 
   & {{m}_{th}}=1,47kg \\ 
  \end{align}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{align}
    & {{m}_{nh}}=0,5kg;{{m}_{nc}}=2,5kg;{{t}_{0}}={{20}^{0}}C; \\ 
   & t=30p;m=2,85kg;L=2,{{3.10}^{6}}J/kg \\ 
  \end{align}\)

  a)Nhiệt lượng thu vào để hóa hơi:  :
  \({{Q}_{thu}}=({{m}_{nh}}+{{m}_{nc}}-m).L=(0,5+2,5-2,85).2,{{3.10}^{6}}=345000J\)
  Nhiệt cần để đun sôi:
  \({{Q}_{thu}}’=({{m}_{nh}}.{{c}_{nh}}+{{m}_{nc}}.{{c}_{nc}})\Delta t=(0,5.880+2,5.4200).80=875200J\)

  tổng nhiệt thu được:
  \({{Q}_{t}}={{Q}_{thu}}+{{Q}_{thu}}’=1220200J\)

  b) H=65,4%

  Nhiệt lượng bếp tỏa ra:
  \({{Q}_{toa}}=\dfrac{{{Q}_{thu}}}{H}=\dfrac{1220200}{56,4}.100=2163475J\)

  Công suất của bếp:
  \(P=\dfrac{{{Q}_{toa}}}{t}=\dfrac{2163475}{30.60}=1202\text{W}\)

  c)Để nước sau khi cân bằng ở 70 độ C:
  \(\begin{align}
    & \left[ {{m}_{nh}}.{{c}_{nh}}+(m-{{m}_{nh}}).{{c}_{nc}} \right].(100-70)={{m}_{th}}.{{c}_{nc}}.(70-20) \\ 
   & \Leftrightarrow (0,5.880+(2,85-0,5).4200).30={{m}_{th}}.4200.50 \\ 
   & \Leftrightarrow {{m}_{th}}=1,47kg \\ 
  \end{align}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )