Dùng phương pháp hóa học nhận biết các chất trong các lọ mất nhãn riêng biệt sau. FeCl3 , NaCl , Na2So4 ,Cuso4 , NaNo3 .giải giúp mình với

Question

Dùng phương pháp hóa học nhận biết các chất trong các lọ mất nhãn riêng biệt sau. FeCl3 , NaCl , Na2So4 ,Cuso4 , NaNo3 .giải giúp mình với

in progress 0
Reagan 52 phút 2021-10-04T17:17:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T17:18:29+00:00

  Nhỏ $NaOH$ vào 5 dd. $FeCl_3$ kết tủa đỏ nâu. $CuSO_4$ kết tủa xanh lơ.

  $FeCl_3+3NaOH\to Fe(OH)_3+3NaCl$

  $CuSO_4+2NaOH\to Cu(OH)_2+Na_2SO_4$ 

  Nhỏ $BaCl_2$ vào 3 dd còn lại. $Na_2SO_4$ có kết tủa trắng.

  $BaCl_2+Na_2SO_4\to BaSO_4+2NaOH$

  Nhỏ $AgNO_3$ vào 2 dd còn lại. $NaCl$ kết tủa trắng. Còn lại là $NaNO_3$.

  $AgNO_3+NaCl\to AgCl+NaNO_3$

  0
  2021-10-04T17:18:31+00:00

  Lấy một làm mẫu thử dẫn các mẫu thử qua dd $NaOH$

  $+CuSO_{4}$: tạo kết tủa xanh lơ

  $CuSO_{4}+2NaOH \to Cu(OH)_{2}+Na_{2}SO_{4}$

  $+FeCl_{3}$: tạo kết tủa nâu đỏ

  $FeCl_{3}+3NaOH \to Fe(OH)_{3}+3NaCl$

   $Na_{2}SO_{4},NaCl, NaNO_{3}$: không hiện tượng

  Dẫn các mẫu thử không hiện tượng  $BaCl_{2}$:

  +$Na_{2}SO_{4}$: tạo kết tủa trắng

  $Na_{2}SO_{4}+BaCl_{2}+BaSO_{4}+2NaCl$

  +$NaCl,NaNO_{3}$: Không hiện tượng

  Dẫn các mẫu thử không hiện tượng qua $AgNO_{3}$

  +$NaCl$: tạo kết tủa trắng

  $NaCl+AgNO_{3} \to AgCl+NaNO_{3}$

  +$NaNO_{3}$: không hiện tượng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )