Dùng V (lít) khí CO (đktc) khử hoàn toàn 4g một oxit kim loại ở nhiệt độ cao, phản ứng kết thúc thu được kim loại và hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H

Question

Dùng V (lít) khí CO (đktc) khử hoàn toàn 4g một oxit kim loại ở nhiệt độ cao, phản ứng kết thúc thu được kim loại và hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 là 19. Cho X hấp thụ hoàn toàn cào nước vôi trong dư, thu được 5g kết tủa.
a) Tìm CTHH của oxit kim loại đã dùng
b) Tính V? Xác định % về khối lượng của hỗn hợp khí X.

in progress 0
Josephine 5 tháng 2021-07-13T08:34:26+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:35:37+00:00

  Gọi công thức của oxit là `M_xO_y` (Hóa trị `\frac{2y}{x}`)

  $M_xO_y+yCO\xrightarrow{t^o}xM+yCO_2$

  `CO_2+Ca(OH)_2->CaCO_3\downarrow +H_2O`

  `n_{CaCO_3}=\frac{5}{100}=0,05(mol)`

  Theo phương trình

  `n_{CO_2}=n_{CaCO_3}=0,05(mol)`

  Theo phương trình

  `n_{M_xO_y}=1/y n_{CO_2}=\frac{0,05}{y}(mol)`

  `=>M_{M_xO_y}=\frac{4}{\frac{0,05}{y}}=80y`

  `->xM+16y=80y`

  `->M=\frac{64y}{x}=32. \frac{2y}{x}`

  Ta có bảng

  $\begin{array}{|c|c|}\hline \dfrac{2y}{x}&1&2&3\\\hline M_{M}&32&64&96\\\hline \text{Kết luận}&\text{Loại}&Cu&\text{Loại}\\\hline\end{array}$

  Vậy kim loại `M` là `Cu` có công thức là `Cu_xO_y` với `\frac{2y}{x}=2`

  `=>x/y =1`

  `->` Công thức của oxit là `CuO`

  `b,`

  Ta có `M_{X}=19.2=38` $(g/mol)$

  Áp dụng sơ đồ đường chéo

  `=>\frac{n_{CO_2}}{n_{CO(dư)}}=\frac{38-28}{44-38}=5/3`

  `->n_{CO(dư)}=3/5 .0,05=0,03(mol)`

  Bảo toàn `C`

  `->n_{CO(bđ)}=n_{CO(dư)}+n_{CO_2}=0,03+0,05=0,08(mol)`

  `=>V=0,08.22,4=1,792(l)`

  Ta có

  `m_{X}=38.0,08=3,04(g)`

  `=>%m_{CO_2}=\frac{0,05.44}{3,04}.100=72,37%`

  `->%m_{CO}=100-72,37=27,63%`

  0
  2021-07-13T08:36:23+00:00

  `a)`Cho oxit có công thức là `R_xO_y`

  `X` gồm `CO` dư và `CO_2`

  Cho `CO: a(mol)`

  `CO_2: b(mol)`

  `=> CO_{\text{dư}}=a-b(mol)`

  `yCO+R_xO_y\overset{t^o}{\to}yCO_2+xR`

  Ta có:

  `∑_{X}=\frac{m_{CO\ dư}+m_{CO_2}}{n_{CO\ dư}+n_{CO_2}}`

  `=> 19.M_{H_2}=\frac{28(a-b)+44b}{a-b+b}`

  `<=> 38a=28a-28b+44b`

  `<=>10a=16b`

  `<=>10a-16b=0(1)`

  `n_{\downarrow}=n_{CaCO_3}=\frac{5}{100}=0,05(mol)`

  `CO_2+Ca(OH)_2\to CaCO_3\downarrow+H_2O`

  `=> n_{CO_2}=n_{\downarrow}=b=0,05(mol)(2)`

  Thế `(2)` vào `(1)“=> a=0,08(mol)`

  `n_{R_xO_y}=\frac{n_{CO_2}}{y}(mol)`

  `=> n_{R_xO_y}=\frac{0,05}{y}(mol)`

  `=> M_{R_xO_y}=\frac{4}{0,05}y=80y` `g`/`mol`

  `=>Rx+16y=80y`

  `=> R=\frac{64y}{x}`

  `=> (x,y)=(1;1) ` thõa mãn

  `=> R=64g`/`mol (Cu)`

  Vậy oxit có CTHH là: `CuO`

  `V_{CO}=0,08.22,4=1,792(l)`

  `%m_{CO\ dư}=\frac{0,03.28.100%}{0,03.28+0,05.44}\approx 27,63%`

  `%m_{CO_2}=\frac{44.0,05.100%}{0,03.28+0,05.44}\approx 72,37%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )