Dũng viết một số có hai chữ số, tổng của hai chữ số này bằng 9, và nếu đổi thứ tự của hai chữ số thì được số mới hơn số đã cho 27 đơn vị

Question

Dũng viết một số có hai chữ số, tổng của hai chữ số này bằng 9, và nếu đổi thứ tự của hai chữ số thì được số mới hơn số đã cho 27 đơn vị

in progress 0
Harper 3 ngày 2021-12-06T14:43:30+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T14:44:56+00:00

  Đáp án: 36

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-06T14:45:14+00:00

  Vì số mới hơn số đã cho 27 đơn vị nên chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị.

  Gọi số đó là ab, ta có:

  ba – 27 = ab

  (b x 10 + a) – 27 = (a x 10 + b)

  (b x 9 + b + a) – 27 = (a x 9 + a + b)

  b x 9 – 27 = a x 9

  b x 9 – 3 x 9 = a x 9

  b – 3 = a 

  a = (9 – 3) : 2 = 3

  b = 3 + 3 = 6

  Vậy số ab = 36.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )