dùng vòng lặp While…do: Tìm ước chung lớn nhất của hai số 24;36

Question

dùng vòng lặp While…do:
Tìm ước chung lớn nhất của hai số 24;36

in progress 0
Gabriella 5 tháng 2021-07-18T14:53:28+00:00 2 Answers 40 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:54:57+00:00

  var a, b: byte;

  Begin

       a:=24; b:=36;

       While a<>b do

           If a>b then a:=a-b

           Else b:=b-a;

      Write(‘UCLN: ‘, a);

      Readln

  End.

  0
  2021-07-18T14:55:08+00:00

  program UCLN;

  uses crt;

  var a,b:integer;

  begin

         clrscr;

         write(‘Nhap so thu nhat: ‘);  readln(a);

         write(‘Nhap so thu hai: ‘);  readln(b);

         while a<>b do

                if a>b then a:=a-b else b:=b-a;

         write(‘UCLN= ‘,a);

         readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )