Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta đã thay đổi như thế nào

Question

Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta đã thay đổi như thế nào

in progress 0
Alexandra 5 tháng 2021-07-23T08:30:44+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:31:46+00:00

  – Năm 618, nhà Đường được thành lập ở Trung Quốc => nước ta chịu ách thống trị của nhà Đường.

  – Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành “An Nam đô hộ phủ” và chia thành 12 châu.

  + Các Châu, huyện do người Trung Quốc cai trị.

  + Dưới huyện là hương, xã vẫn do người Việt cai quản.

  – Nhà Đường cho xây thành, đắp lũy, sửa sang các đường giao thông thủy, bộ, tăng quân đồn trú để có thể đàn áp nhanh chóng các cuộc nổi dậy của nhân dân.

  – Bắt dân ta nộp nhiều thứ thuế, cống nạp sản vật quý, lao dịch, . . . kể cả quả vải phải gánh sang tận Trung Quốc để cống nạp.

  => Nguyên nhân đã dẫn tới cuộc nổi dậy của nhân dân ta.

  @historia23

  0
  2021-07-23T08:31:46+00:00

  Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta đã thay đổi như thế nào

  a, Hành chính

  – Năm 679, nhà đường đã đổi Giao Châu thành An nam đô hộ phủ

  → Quan đô hộ (người Hán) → Tống Bình (trụ sở)

                                                ↓

                              Châu (Thứ sử) Người Hán

                                                ↓

                            Huyện (huyện lệnh/ người hán)

                                                ↓

                                Hương, xã (người Việt)

  b, Chính trị

  – Sửa đường giao thông rồi xây thành đắp lũy….

  – Đặt nhiều thứ thuế, bắt dân ta phải cống nạp sản vật quý hiếm

  ⇒ Nhân dân ta càng ngày khốn khổ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )